பழமொழி நானூறு

கல்வியின் சிறப்பு

ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார்; அஃ துடையார்

நாற்றிசையும் செல்லாத நாடில்லை; அந்நாடு

வேற்று நாடு ஆகா; தமவேயாம்; ஆயினால்

ஆற்றுணா வேண்டுவது இல்.

– மூன்றுறை அரையனார்

சொற்பொருள்:

ஆற்றவும் = நிறைவாக

தமவேயாம் = தம்முடைய நாடே ஆகும்

ஆறு = வழி, நதி, ஓர் எண்

உணா = உணவு

அரையன் = அரசன்

பிரித்து எழுதுக:

நாற்றிசை = நான்கு + திசை

ஆற்றுணா = ஆறு + உணா

நூல் குறிப்பு:

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.

நானூறு பாடல்களை கொண்டது.

ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஒரு பழமொழி உண்டு.

“ஆற்றுணா வேண்டுவது இல்” என்பதற்கு “கற்றவனுக்கு கட்டுச்சோறு வேண்டாம்” என்பது பொருள்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

இந்நூலின் ஆசிரியர் = முன்றுறை அரையனார்.

முன்றுறை என்பது ஊர்பெயர்.

அரையன் என்ற சொல் அரசனைக் குறிக்கும்.

முன்றுறை என்ற ஊரை ஆண்ட அரசனாக இருக்கலாம் அல்லது அரையன் என்பது புலவரின் குடிபெயராக இருக்கலாம்.

6 ஆம் வகுப்பில் இரண்டாம் பருவத்தில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

இசையமுது

பழமொழி நானூறு

மகள் இந்திராவிற்கு நேரு எழுதிய கடிதம்

சித்தர் பாடல்

தாகம்

பெரியார்

புறநானூறு

திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு

தேசியம் காத்த செம்மல்

TNPSC Group 4 Recruitment 2018-19 - 11994 vacancies - Click here

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - Instant Updates - Click here to Download App

Download Current Affairs PDF - Click here